Informació sobre la protecció de dades


1. Dades relatives al Responsable
– Entitat: LOSADA ADVOCATS
– CIF de l’entitat: 
– Adreça de l’entitat: Ronda Ferran Puig 4, 2-2on 17001 (Girona)
– Email de l’entitat: ADVOCATS@LOSADAADVOCATS.COM
– Responsable del tractament : MIQUEL LOSADA
– Telèfon del Responsable del tractament: 972 212 917
– Adreça email del Responsable del tractament: ADVOCATS@LOSADAADVOCATS.COM

2. Finalitats
En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, us informem que, depenent de la relació que tingueu amb nosaltres, a LOSADA ADVOCATS tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les finalitats següents:

 • Compra/venda de béns i serveis.
 • Compra/venda de material
 • Conselleria legal
 • Enviament d´informació per correu electrònic sobre actuacions i serveis de l´empresa.
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments.
 • Informació comercial mitjançant correus electrònics des de la plataforma MailChimp, sense que el Responsable pugui assegurar unes mesures de seguretat i tractament correctes al RGPD de la mateixa plataforma
 • Obtenció, desenvolupament i emmagatzematge de l’historial del client.
 • Prestar-los un servei
 • Programació de visites
 • Publicació de dades de caràcter personal a les diferents xarxes socials o altres mètodes de publicació
 • Realització de cobrament mitjançant TPV
 • Realitzar comandes
 • Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d’interès incloses al currículum
 • Tramitació de pressupostos


3. Termini de conservació de les dades

Les vostres dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial od’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciteu la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.


4. Legitimació
La base legal per al tractament de les teves dades rau per: Consentiment inequívoc

5. Destinataris
Les vostres dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

 • A altres responsables del tractament
 • Administració tributària
 • Bancs i entitats financeres
 • Entitats de Consultoria/Auditoria
 • Entitats de l’àmbit jurídic
 • Gestoria/Assessoria
 • Tutors legals de l’afectat

 

6. Drets
Té dret a obtenir confirmació sobre si a LOSADA ADVOCATS estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.
Així mateix, teniu dret d’accés a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les dades. LOSADA ADVOCATS deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.
Si voleu fer ús de qualsevol dels vostres drets podeu fer-los a través dels enllaços habilitats que trobareu a continuació:

 • Per exercir el vostre dret d’accés envieu un email a advocats@losadaadvocats.com
 • Per exercir el seu dret de Rectificació envieu un email a advocats@losadaadvocats.com
 • Per exercir el seu dret de Supressió (Oblit) envieu un email a advocats@losadaadvocats.com
 • Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament envieu un email a advocats@losadaadvocats.com
 • Per exercir el vostre dret d’Oposició envieu un email a advocats@losadaadvocats.com
 • Per exercir el seu dret de Portabilitat envieu un email a advocats@losadaadvocats.com

Alternativament, també us podeu adreçar a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: RONDA FERRAN PUIG 4, 2-2 (17001) GIRONA adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la vostra sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la vostra sol·licitud.

Finalment, us informem que podeu dirigir-vos davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.

 

7. Política de cookies
Per conèixer les cookies que usem a la nostra pàgina, recordeu que podeu accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç Política de Cookies.