Dins del món de les comunitats de propietaris ens podem trobar amb moltes situacions que ens permetin defensar els nostres clients utilitzant la Llei de Propietat Horitzontal, actualitzada el juny del 2013.

1. Dret singular i exclusiu de propietat sobre un espai suficientment delimitat i susceptible d’aprofitament independent, tal com el defineix l’article 3.a.

2. En virtut del seu copropietat amb els altres amos dels pisos o dels locals, els propietaris tenen un dret d’ús sobre els elements i serveis comuns, compartit amb els altres copropietaris, segons estableix el paràgraf b) de l’article 3.

3. En relació als dos punts anteriors, també tenen dret a modificar els elements arquitectònics i instal·lacions de la seva propietat, sense alterar els elements comuns ni perjudicar a un altre propietari, i donant compte a la comunitat d’aquestes obres amb antelació, d’acord amb l’article 7.

4. En cas que algun veí desenvolupi activitats prohibides en els estatuts o danyoses per a la finca, qualsevol propietari pot exercir el seu dret a requerir, a través del president, que el causant de les activitats molestes acabi immediament amb les mateixes, segons l’article 7.2.

5. Els propietaris estan obligats a permetre en la seva propietat les servituds requerides per a la realització d’obres en els elements comuns, i per això tenen el dret de rescabalament dels danys i perjudicis que poguessin causar una obra comunitària, d’acord amb l’article 9.1. c.

6. Des de la modificació de la Llei de Propietat Horitzontal introduïda per la Llei 19/2009 de mesures de foment i agilitació processal del lloguer i de l’eficiència energètica dels edificis, els propietaris poden exercir el seu dret a instal·lar un punt de recàrrega de vehicles elèctrics per a ús privat en la seva plaça individual de garatge, comunicant-ho prèviament a la comunitat i assumint el cost de la seva instal·lació, en base a l’article 17.5.

7. Un dels drets fonamentals, regulat en el seu article 13 és el dret a triar ia ser triat per a exercir algun dels càrrecs de representació de la comunitat, sobre la base del sistema que s’hagi establert en la mateixa.

Hi ha un altre important conjunt de drets en relació amb les Juntes de comunitat:

8. D’una banda es recull el dret a assistir, votar o delegar el vot en les Juntes de comunitat, en les condicions que es fixen en l’article 15. Lògicament, també gaudeixen del dret a no assistir i a no votar.

9. Relacionat amb aquest, els propietaris poden utilitzar el seu dret a convocar, juntament amb altres propietaris que representin conjuntament almenys el 25%, una Junta extraordinària de la comunitat (article 16).

10. Un dels més útils i desconeguts és el dret a proposar temes d’interès per a incloure en l’ordre del dia de la següent Junta de Comunitat, que es recull en l’article 16.

11. Els propietaris absents d’una Junta poden utilitzar el dret a manifestar la seva discrepància amb els acords adoptats considerant favorables els vots dels absents de la Junta, dins dels 30 dies naturals següents al de rebre la notificació (article 17.8).

12. Tots els propietaris tenen dret a impugnar els acords contraris a la Llei o als estatuts, lesius per a la comunitat o perjudicials per a algun propietari, en aplicació de l’article 18.1.

13. A tots els propietaris, assistents o no a les Juntes, els correspon el dret a rebre les actes de les juntes de comunitat, en els terminis i domicili que fixa l’article 19.

14. El dret a no contribuir a les despeses de millores no exigibles l’import excedeixi el 25% del pressupost anual, que es detalla a l’article 17.4.

15. I el dret a oposar-se a l’execució subsidiària dels deutes comunitàries que un creditor comunitari li requereixi per la part que d’acord amb la seva quota li correspongui en l’import insatisfet. Per a això, l’article 22 exigeix que acrediti estar al corrent en el pagament dels deutes vençuts amb la comunitat.

Àrees d'especialització:

Necessita assessorament legal?