En el cas de que l’asseguradora del nostre client incompleixi qualsevol part del seu contracte amb aquest, a Losada advocats lluitarem pels seus drets davant d’aquests possibles incompliments per a que donin resposta a les seves obligacions.

En el cas que la companyia s’hi negui, iniciarem les corresponents mesures a adoptar amb l’objectiu de buscar la solució més correcta en defensa dels interessos dels nostres clients.

Les mesures prèvies abans de la via judicial són:

1. Contactar amb la teva asseguradora: Plantejar-li teva decisió de presentar una reclamació. Ells decidiran si s’ha de plantejar al Departament d’Atenció al Client o al Defensor de l’assegurat. La companyia haurà de resoldre la reclamació en un termini no superior a dos mesos. La decisió que prengui serà sempre motivada i contindrà unes conclusions clares, i hauran notificar-te-la la abans de 10 dies des de que sigui presa.

2. Si segueixes sense estar d’acord o no estàs d’acord amb la nova decisió de l’asseguradora, pots acudir a la Direcció General d’Assegurances i Fons de pensions presentant el teu reclamació en la pròpia DGSiFP o també a qualsevol oficina del Banc d’Espanya o de la CNMV (Comissió Nacional del Mercat de Valors).

Aquí tens els enllaços:

Els pròxims passos

La DGSFP, la CNMV o el Banc d’Espanya rebran i tramitaran per tant la seva queixa o reclamació una vegada que no es hagi vist satisfet en els passos anteriors, o quan hagin passat els dos mesos anteriors i no t’hagin respost.

Un cop es procedeixi a l’obertura d’expedient per la seva queixa o reclamació, aquesta es remetrà en el termini de deu dies hàbils a l’entitat contra la qual es dirigeixi perquè en el termini de quinze dies hàbils presenti les al·legacions i documentació que tingui per convenient. L’entitat reclamada haurà de donar resposta directa al requeriment formulat, que es comunicarà als interessats, que podran manifestar en el termini de quinze dies hàbils seva disconformitat. Transcorregut el termini de quinze dies sense que l’entitat reclamada hagués formulat contes tació, o transcorregut el termini anteriorment assenyalat, s’emetrà l’informe que donarà per acabat el expedient.

L’informe s’ha d’emetre en el termini màxim de quatre mesos, des de la data de presentació de la queixa o reclamació al Servei de Reclamacions de la DGS i FP corresponent. Aquest informe, que serà motivat, ha de contenir unes conclusions clares en què es faci constar si del que s’ha actuat es desprèn trencament de normes de transparència i protecció i si la entitat s’ha ajustat a les bones pràctiques i usos financers.

Àrees d'especialització:

Necessita assessorament legal?