En cas de que el client es vegi inclòs de forma indeguda en un fitxer d’impagats o morosos Losada Advocats pot presentar diversos recursos per no només solucionar aquesta situació sinó també per recamar-ne compensacions:

Sol·licitud d’indemnitzacions per inclusió indeguda en un fitxer de morosos

La inclusió d’un deute en un fitxer de morosos sense complir totes les condicions exigides o la manca de cancel·lació de la dada un cop produït el pagament són causes suficients per sol·licitar una indemnització pels danys i perjudicis que el fet hagi pogut causar.

Per a això, ha d’interposar la corresponent demanda davant la jurisdicció civil, bé contra l’entitat creditora, bé contra l’Entitat Responsable del Fitxer, bé contra ambdues, que és el cas més freqüent.

Reclamació de danys morals

L’article 7.7 de la LO 1/1982 considera intromissió il·legítima en l’honor la divulgació de fets relatius a una persona quan la difami o la faci desmerèixer en la consideració aliena.

Reclamació de danys patrimonials

Pel que fa a la possible exigència de responsabilitat extracontractual ex art. 1902 CC, la jurisprudència estima que, per obtenir el rescabalament de danys patrimonials ha de demostrar de manera inqüestionable (STS. 1996.12.11 o 13-2-1997, entre moltes altres):

Àrees d'especialització:

Necessita assessorament legal?